Mẹ và bé

Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

Nhiều phụ âm, nhất là m, n, g và r, cũng được người ta nhận ấy khi trẻ nói chuyện. Có vài nhà ảo sát cho là có sự liên quan giữa các loại phụ âm phát ra khi còn Ịỏ và mực độ tri thức mai sau ĩatalano và Mc Carthy), không rỗ ều này có đúng hay không, tuy có ột vài phụ âm bao giờ cũng phát en sau các tiếng khác, Chẳng hạn, đến khi trẻ mọc läng, trẻ không sử dụng những chữ như z và s, ly những chữ nhir b và p, cho đến các cơ đủ sức mạnh đê’ có sức ng phát ra các âm thanh ấy.
Sự líu lo của trẻ rất quan trọng hành lập ngôn ngữ. Nhờ sử dụng lé âm thanh và âm tiết, trẻ luyện fcp môi, lưỡi và bộ hô hấp theo các ổ hợp khác biệt và nhờ đó, sẽ phát ;iển khả năng phát động âm ngữ. ác âm ngữ của đứa trẻ sử dụng irừng thấy trong hết thảy mọi ngôn gữ, nhimg khi trẻ lớn lên theo sự iến hành của tăng trưởng và học aôi, các âm thanh không đuợc sử lụng sẽ bị loại bỏ.
Trước kia sự khảo sát địa hạt này ị hạn chế vì các nhà thực nghiệm ihải sử dụng cảm tưởng chủ quan C nghiên cứu âm ngữ của trỏ. Ngày ty, nhờ các kỹ thuật m(ýi nhirquang hổ âm thanh cho ta có thể phân l ich một cách khách quan hơn.