Mẹ và bé

Cơ sở các đặc điểm hành vi

Hippocrate, một thầy thuốc người Hy Lạp sống vào thế kỷ IV (trước Công nguyên) đã viết rằng trên cơ sở các đặc điểm hành vi, có thể quy mỗi ngưòi vảo một trong bốn chất cơ bản: ưu tư, sôi nổi, linh hoạt và điềm tĩnh. Các chất này phù hợp vối 4 kiểu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp cơ bản do Paplov (nhà sinh lý học ngưòi Nga) tìm ra trên cơ sở nghiên cứu trong nhiều năm về sự hình thành và diễn biến của các Ềhản xạ có điều kiện ở động vật. Paplov lấy 3 dặc tính chủ Miu của các quá trình thần kinh làm cơ sở để chia thành các kùU thần kinh.

Đặc tính khi thứ nhất lầ cường độ của các quá trình hưng pilan vầ ức chế. Cường độ phụ thuộc vào lực tối đa của kích Uiich có thế tạo nên các phản xạ có điều kiện.

Đặc tính thứ hai là tương quan lực lượng giữa các quá Muh hưng phấn và ức chế, nói cách khác, sự cân bằng; cân bằng của 2 quá trình.

Đặc tính thứ ba là tính linh hoạt của các quá trình hung phấn và ức chế, tức là tốc độ của sự luân chuyển 2 quá trình tiên