Mẹ và bé

Âm nhạc giúp phát triển hệ thần kinh

Những nghiên cứu ở Brigham Young University đã cho thấy những trẻ sanh sớm khi nghe nhạc cổ điển thì tăng cân, khóc ít đi, khỏe hon và xuất viện sớm hơn 3 ngày so với nhũng trẻ không được nghe nhạc cổ điển.
Kaminski J. và Hall cùng ghi nhận âm nhạc cổ đicn tạo thư giăn và giảm bót phản ứng stress ử tic mói sanh.
Sự phát trien làm thần vận động của trỏ tùy thuộc vào sự lăng trưởng của hệ thần kinh.
Khi trẻ tăng triển, khả năng thích ứng của nó cũng hoàn hảo hơn, nhờ có sự liên quan mật thiết với hai phát triển của hệ thần kinh:
– Sự gia tăng độ lớn của nao.
– Sự gia tăng phức tạp các đường dẫn truyền thần kinh đưa đến sự liên kết chặt chẽ những vùng của năo bộ trung ương cũng như ngoại biên giúp thục hiện các chức năng cơ thể và tâm lý mội cách hiệu quả.
Khoảng một vài năm đáu sau sanh, sự gia tăng độ lớn của nao cho ta thấy sơ qua chức phận của nó. Khi sanh ra, một người đã có đủ sô tế hào não, nhưng nhiều tế bào chưíi phát triển đến mức có thổ làm tròr chức phận của chúng. Đặc biệt là ư bào vỏ năo, liên quan mật thiết đếr hoạt động ý thức và nhận thức cat cấp của hoạt động tàm lý.